Rửa xe chuyên nghiêp

Gói phổ thông
70,000VNĐ
Cỡ nhỏ 70.000đ
Cỡ vừa 80.000đ
Cỡ lớn 80.000đ
Đặc biệt 90.000đ
Gói tiêu chuẩn
110,000VNĐ
Cỡ nhỏ 110.000đ
Cỡ vừa 110.000đ
Cỡ lớn 120.000đ
Đặc biệt 130.000đ
Gói cao cấp
300,000VNĐ
Cỡ nhỏ 300.000đ
Cỡ vừa 350.000đ
Cỡ lớn 400.000đ
Đặc biệt 450.000đ

KHOANG MÁY – KHUNG GẦM

Gói phổ thông
70,000VNĐ
Cỡ nhỏ 70.000đ
Cỡ vừa 80.000đ
Cỡ lớn 80.000đ
Đặc biệt 90.000đ
Gói tiêu chuẩn
110,000VNĐ
Cỡ nhỏ 110.000đ
Cỡ vừa 110.000đ
Cỡ lớn 120.000đ
Đặc biệt 130.000đ
Gói cao cấp
300,000VNĐ
Cỡ nhỏ 300.000đ
Cỡ vừa 350.000đ
Cỡ lớn 400.000đ
Đặc biệt 450.000đ

DỊCH VỤ PHỦ CERAMIC